BA Uitbating

• Hoge verzekerde kapitalen
• Wereldwijde bescherming
• Automatische en gratis waarborg na stopzetting
• Ruime interpretatie van de verzekerde risico’s
• Contract op maat van elke onderneming

Het is een van de grondslagen van ons rechtssysteem dat u de schade die u veroorzaakt aan een ander moet vergoeden.
Dit principe geldt eveneens voor de schade aan anderen die tijdens de activiteiten van uw bedrijf wordt
veroorzaakt. U kan zich voor deze aansprakelijkheid verzekeren door de B.A. Onderneming af te sluiten. Deze
verzekering is dan ook onmisbaar voor de continuïteit en stabiliteit van uw bedrijf.

De troeven van BA Uitbating

Volledig contract op maat
Het contract B.A. Ondernemingen bevat 3 belangrijke waarborgen. In functie van uw behoeften kunt u deze waarborgen afzonderlijk of in een vrij te kiezen combinatie onderschrijven.
• De waarborg B.A. Uitbating dekt uw burgerrechtelijke aansprakelijkheid wegens schade aan derden door goederen of personen die uw bedrijf inzet tijdens zijn activiteiten.
• De waarborg B.A. Toevertrouwde goederen dekt de schade aan goederen die u werden toevertrouwd om eraan te werken of om erover een advies of dienst te verlenen.
• De waarborg B.A. Na levering dekt schade veroorzaakt aan derden door producten na hun levering of door werken na de uitvoering ervan.

Hoge verzekerde kapitalen Schade in het kader van een professionele activiteit kan soms hoog oplopen. Daarom bent u voor 1.500.000 EUR gedekt in B.A. Uitbating en B.A. Na levering en voor 25.000 EUR voor de schade aan toevertrouwde goederen. Hogere bedragen zijn mogelijk mits bijpremie. Wereldwijde dekking U bent gedekt voor schade over de hele wereld met uitzondering van werken of levering van producten in de USA of Canada. Voor deze twee landen moet u steeds een oorafgaandelijk en uitdrukkelijk akkoord verkrijgen. Ook voor uw nevenactiviteiten De B.A. Uitbating omvat eveneens alle nevenactiviteiten en -werken die verband houden met de verzekerde hoofdactiviteit, zoals bv. deelname aan beurzen, het installeren en demonteren van materiaal, … Fouten door een uitvoerend personeelslid Schade veroorzaakt door de zware fout (dronkenschap, inbreuk op veiligheidsnormen, …) of opzettelijke daad van een uitvoerend personeelslid blijft, op enkele logische uitzonderingen na, verzekerd. Vermenging van gebrekkige producten De waarborg B.A. Na levering dekt ook de schade die wordt veroorzaakt door gebrekkige producten aan de goederen van derden waarin ze geïncorporeerd zijn. Aandacht voor bijzondere waarborgen. Om aan uw specifieke wensen tegemoet te komen, voorziet de B.A Uitbating ook in bijzondere waarborgen bij schade door o.a.:

• onderaannemers;
• dieren en uitgeleende voorwerpen;
• brand, vuur, ontploffing, rook en water;
• vervuiling;
• burenhinder.
Dekking na stopzetting Indien de activiteit wordt stopgezet, blijft de waarborg B.A. Na levering gedurende 3 jaar gratis
en automatisch verworven, op voorwaarde dat de schade ontstaat binnen de 36 maanden na de
stopzetting en de oorspronkelijke oorzaak ervan de stopzetting voorafgaat.
Eenvoudige premieberekening
en betalingsmogelijkheden
• 80% van de activiteiten kan gedekt worden via een forfaitaire premie die wordt berekend op
basis van het aantal personen in uw onderneming.
• In de andere gevallen wordt de premie berekend op basis van de lonen en/of het omzetcijfer.
U kiest zelf uw betalingsritme: jaarlijks, semestrieel of trimestrieel.

 
 


Home       |       Over ons       |       Activiteiten       |       Online Berekenen       |       Partners       |       Nieuwsbrief       |       Contact

Van Renterghem & C°  © 2009
Geregistreerd als tussenpersoon voor de distributie van verzekeringen onder het CBFA Nr: 011263A
ING: 390-0193225-56
F.B.: 290-0167085-72
RPR: 0426771096

Administratie ( Inloggen )